Изпитвателна лаборатория

 

От 2006 г. Изпитвателна лаборатория при „Самел 90“ АД е акредитирана по БДС EN ISO/IEC 17025  „Общи изисквания относно компетентността на лабораториите за изпитване и калибриране” от Изпълнителна агенция „Българска служба за акредитация” (ИА БСА). Заповед за акредитация № А 704/30.11.2020г. и Сертификат рег № 66 ЛИ/30.11.2020 г.

Предмет на дейност на лабораторията е провеждане на изпитвания и изследвания на характеристиките на продукти за устойчивост при въздействия на външни фактори:

  • климатични въздействия на: температура, температурен шок, скреж и роса, влага и солена мъгла;
  • атмосферни влияния: понижено налягане;
  • механични въздействия на: вибрации, IPкод;
  • активни и пасивни шириколентови устройства за коаксиални кабелни мрежи;
  • електрическа якост на изолацията- изпитване с високо напрежение на съоръжения за ниско напрежение;
  • електронни понижаващи конвертори с постоянно или променливо напрежение за нажежаеми лампи;
  • светлоразпределение, светлинен добив и светлинен поток, яркост;
  • телефонен апарат полеви;
  • предаватели за радиосмущения.

Взаимоотношенията с клиенти се осъществяват от ръководителя на лабораторията или от упълномощен от него представител. Всяка услуга се изпълнява срещу подадена от възложителя Заявка ФК 7.4-1 за извършване на услуга. В заявката точно се описват продукта, изискванията по отношение на условия, методи и срокове за изпитване. Заявената дейност се остойностява по предварително направена оферта.

Продуктите за изпитване се предоставят в лабораторията от клиента или изпратени по куриер. Всеки клиент може да посети лабораторията, да се запознае с методите, техническите средства и условията за изпитване. Клиентите могат да получат информация, устно или писмено, от ръководителя на ИЛ  или от упълномощен представител за предлаганите услуги.

Резултатите от проведените изпитвания се отразяват в Протокол от изпитване ФК 7.8-1, чиято форма и съдържание отговаря на изискванията на  БДС EN ISO/IEC 17025:2018  

Лабораторията е оборудвана с уникални технически средства, които напълно покриват изискванията на стандартизираните методи за изпитване в обявения обхват. Същите непрекъснато се поддържат и обновяват за съответствие,  с актуалните български и международни стандарти.

Персоналът на лабораторията е високо квалифициран, с голям професионален опит. Квалификацията се поддържа непрекъснато чрез квалификационни курсове.

Всички дейности, извършвани от лабораторията, се подчиняват на българското законодателство, на нормативните и устройствени актове и стандарти, приложими за обхвата на дейността на лабораторията.

КОНТАКТИ:

Изпитвателна лаборатория при Самел 90 АД гр. Самоков

инж. Уляна Савова - Ръководител на лабораторията

офис тел.:         (+359722) 68201 вътрешен 314

мобилен тел.:   (+359) 887 266 466.

е-mail:                testlab@samel90.com 

Документи:

сертификат

заповед А704

ФК 8-6-3_Лист за обратна информация

ФК 7-9-2_Формуляр за жалба

ФК 7-8-1_Протокол от изпитване

ФК 7-4-1_Заявка

ПК 7-9 - Жалби

Искате да научите повече? Пишете ни на office@samel90.com или се обадете на телефон +359(0) 72 268 201