Участие в процедури по ОПИК на Самел – 90 АД

 

Участие в процедури по ОПИК на Самел – 90 АД:

  1. BG16RFOP002-1.005-0351- Оперативна програма “Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020 с наименование „Разработване на иновативна автономна система за  производство на водородно-кислородна смес, използваща алтернативна енергия за нуждите на индустриални котелни стопанства“

Съвместни НИРД проекти с изключение на ОПИК /Проекти с  партньор независимо дали национални или международни/:

  1. НИФ 7-ма сесия „Разработване на Sбанд усилвател на мощност за радиолокализационни станции за контрол на въздушното движение и метео радари“ – Договор № 7ИФ-02-20 от 28.07.2014 г.
  2. НИФ 7-ма сесия „Разработване на иновативна система за отопление на база водород“ – Договор № 7ИФ-02-21 от 28.07.2014 г.
  3. НИФ 9-та сесия „Разработване на иновативна композитен керамичен материал с  приложение в мехатронни системи“ (БАККЕМ/МИККЕМ),  в партньорство със „Спесима“ ООД -  Договор № 9ИФ-02-6 от 28.11.2018 г.
  4. НИФ 11-та сесия „Пизоелектричен микро- електрогенератор с електростатично управляеми супер-кондензаторни структури“, в партньорство със „Данов консулт“ ЕООД - Договор № 11ИФ-02-9/02.12.2020г.
Искате да научите повече? Пишете ни на office@samel90.com или се обадете на телефон +359(0) 72 268 201