Системи за оповестяване при бедствия, наводнения и аварии

"Самел-90"АД предлага системи за оповестяване при бедствия, наводнения и аварии.